مکانیابی محلهای دفن پسماندهای ویژه در استان خراسان رضوی

نویسنده‌گان:
[ ناصر حافظی مقدس ] - استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
[
هادی حاجی زاده ] - کارشناس ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود
[
راهله شهریاری ] - کارشناس زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
[
مهدی امانیان ] - کارشناس ارشد پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود
خلاصه مقاله:
مسأله دفن پسماندهای خطرناک همواره از دغدغه های زیست محیطی کشورهای در حال توسعه محسوب می شود . در کشورمان علی رغم اهمیت این نوع پسماندها مدیریت آنها همانند زباله های شهری است و هیچ نوع لندفیل ویژه ای برای این نوع ضایعات تاکنون وجود نداشته است . هدف از این مطالعه که با حمایت سازمان محیط زیست کشور صورت گرفته است، پی جویی مناطق مستعد جهت دفن زبالههای خطرناک در استان خراسان رضوی می باشد . بدین منظور ابتدا در محیط GIS مناطق ممنوعه که به هیچ عنوان نمی توان در آن مکانها لندفیل احداث کرد مشخص و از نقشه استان حذف شده، سپس مناطق باقیمانده طی دو مرحله امتیاز بندی شده و نهایتاٌ محدوده های مستعد مشخص شده است . مرحله اول مطالعات پهنه بندی در مقیاس 1:250000 با استفاده از 6 لایه زمینشناسی، ریختشناسی، پوشش گیاهی، شیب، بارش و تبخیر صورت گرفته است . مرحله دوم مطالعات با حساسیت و دقت بیشتر در مقیاس 1:25000 و براساس پارامترهای زمینشناسی، پوشش گیاهی، شیب، قابلیت اراضی، کیفیت آب زیرزمینی، پروفیل خاک، عمق آب، دسترسی به منابع قرضه و زهکشی سطحی انجام شده است . نتایج این مطالعات منجر به معرفی هشت منطقه مناسب گردید

کلمات کلیدی:
پسماندهای خطرناک، لندفیل، GIS ، خراسان رضوی

کلید واژه ها: خراسان رضوى