مقایسه عدد لوژن و خورند دوغاب در عملیات تزریق سد ارداک

نویسنده‌گان:
[ مهدی عباسی ] - کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
[
محمد غفوری ] - دانشیار گروه زمین شناسی مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد
[
علی ارومیه ای ] - دانشیار گروه زمین شناسی مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس تهران
خلاصه مقاله:
جهت کاهش آثار منفی پدیده نشت در سدهای خاکی روشهایی برای کنترل آن بکار گرفته می شود . یکی از این روشها که در تکیه گاه ها و پی سدهای خاکی مورد استفاده قرار می گیرد روش تزریق است . این پرده با استفاده از تزریق دوغاب سیمان و رس یا مواد شیمیایی مناسب و ایجاد یک دیواره نسبتا نفوذ ناپذیر در زیر هسته ایجاد میشود . تخمین تزریق پذیری و یا خورند گمانه ها جهت اجرای پرده آببند به دلیل پیچیدگی ساختگاه براحتی امکانپذیر نیست . در این مقاله به بررسی و مقایسه عدد لوژن در آزمایش نفوذپذیری و میزان خورند دوغاب در گمانه های تزریق در ساختگاه سد ارداک که در فاصله 70 کیلومتری مشهد در حال ساخت میباشد پرداخته شده است . جهت بررسی ارتباط بین نفوذ پذیری و تزریق پی سد نتایج بدست آمده از آزمایشات فشار آب و میزان جذب سیمان در گمانه های تزریق جناح چپ سد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند . نتایج این بررسی نشان می دهد در بیشتر موارد ارتباط مستقیمی میان مقادیر سیمان خوری و میزان نفوذپذیری وجود دارد

کلمات کلیدی:
ساختگاه سد ارداک - عدد لوژن - خورند دوغاب - عملیات تزریق - پرده آببند

کلید واژه ها: خراسان رضوى