کشندها و تاثیر آنها بر روی تحلیل مایکروترمورها ( مطالعه موردی داده های مایکروترمور شهر کامیاران )

نویسنده‌گان:
[ دیاکو حریری ] - کارشناس بخش استحکام لرزه ای پژوهشکده سوانح طبیعی
[
علی ساکت ] - مسوول بخش پیش بینی زمین لرزه پژوهشکده سوانح طبیعی
خلاصه مقاله:
مایکروترمورها لرزش های خفیفی هستند که منشا آنها را می توان حرکات جزر و مدی، باد، ترافیک و زلزله های دور دانست . با اندازه گیری و تحلیل داده های مایکروترمور می توان تا حدود زیادی به ساختگاه سازه ها از نظر میزان تشدید حرکات زمین پی برد و نفاط با درجه خطر پذیری لرزه ای بالا را در گستره اندازه گیری مشخص نمود . به دلیل کم بودن میزان هزینه عملیات و مدت زمان لازم جهت تحلیل داده ها نسبت به عملیات ژئوتکنیکی از این داده ها در سال های اخیر جهت ریز پهنه بندی شهر ها بیشتر استفاده شده است . بدلیل اینکه درستی انتخاب محدوده های خطر وابسته به درستی تحلیل داده ها است در این مقاله سعی گردیده نکاتی را که باعث اشتباه در تحلیل و سرانجام معرفی نادرست محدوده بدون خطر لرزه ای می شود را به تصویر کشید .

کلمات کلیدی:
مایکروترمورها، جزر و مد، ساختگاه، زیرپهنه بندی، لرزه ای

کلید واژه ها: کرمانشاه