کاربرد رفتار سنجی در پیش بینی زمان لغزش اصلی و مدیریت ریسک در معادن روباز

نویسنده‌گان:
[ ضیاالدین شعاعی ] - دانشیار، عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
[
کریم کرم سلطانی ] - کارشناس ارشد شرکت معدن زمین
خلاصه مقاله:
بهره برداری از معادن به صورن معدن روباز از گذشته به عنوان روشی کم هزینه و سهل مورد توجه بوده است . پیشرفت در زمینه زمین شناسی مهندسی و توسعه نرم افزارهای تهیه مدل های سه بعدی و انجام آنالیز های پایداری، امکانات وسیعی را جهت برنامه ریزی صحیح بهره ب رداری با توجه به پایداری کوتاه مدت و دراز مدت در اختیار مهندسان قرار داده است . متاسفانه در بسیاری از معادن روباز طرح بهره برداری با عنایت به " استخراج بیشتر با هزینه کمتر " مورد توجه بوده و به مقوله پایداری دیواره های ایجاد شده اهمیتی داده نمی شود . مشکل نا پایداری بخصوص در دیواره های معادن روباز که دارای قدمت تاریخی بوده و مسائل زمین شناسی در زمان تهیه طرح بهره برداری چندان توسعه نیافته بوده است، بیشتر مطرح میباشد . یکی از این معادن، معدن سرب و روی انگوران بوده که قدمت بهره برداری از آن به دهها سال میرسد . در این معدن روباز یال شمالی آن دچار ناپایداری شده و در فاصله حدود یکسال از مشاهده ترکهای کششی در بالا دست قله شمالی، میلیون ها تن مواد به سمت داخل معدن لغزیده است . در این تحقیق رفتار لغزش از ابتدای زمان مشاهده ترکهای کششی تا وقوع لغزش نهائی مورد ثبت و تجزی ه و تحلیل قرار گرفته و پیش بینی های لازم به منظور پرهیز از هرگونه خسارات جانی و مالی به بهره بردار اعلام گردید . در این مقاله انتخاب روش پایش و کاربرد اطلاعات لغزش در مدیریت ریسک در این معدن معرفی خواهد گردید .

کلمات کلیدی:
معدن روباز، لغزش، پایش، کاهش ریسک

کلید واژه ها: سایر موارد