کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی و GIS در شناسایی مناطق مستعد زمینلغزش

نویسنده‌گان:
[ مجید محمدی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور
[
حمیدرضا پورقاسمی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور
[
حمیدرضا مرادی ] - استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی آبخیزداری
[
مرتضی داودی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور
خلاصه مقاله:
یکی از پدیده های طبیعی که امروزه به عنوان مشکلی بزرگ مطرح است فرسایش و به ویژه زمین لغزش است . این پدیده با توجه به پیشرفت تکنولوژی و افزایش جمعیت، روز به روز در حال افزایش است و ام روزه در ایران و به ویژه نواحی شمالی و جاده هراز به مشکلی بزرگ تبدیل شده است . برای مدیریت این پدیده باید ابتدا آن را خوب شناسایی کرده و عوامل موثر بر آن را تشخیص دهیم، سپس نقشه پهنه بندی خطر آن را تهیه کنیم . استفاده از علوم مختلف مانند GIS و روش های چند معی اره تصمیم گیری مانند فرایند تحلیل سلسله مراتبی این مطالعات را آسان تر و دقیق تر کرده است . در نقشه خطر زمین لغزش GIS تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی عوامل موثر بر زمین لغزش اولویت بندی و سپس در محیط تهیه شد . ارزیابی مدل نیز حاکی از مناسب بودن این مدل برای پهنه بندی زمین لغزش در منطقه است .

کلید واژه ها: سایر موارد