سازماندهی ارکان مدیریت بحران زلزله با توجه به مدیریت استراتژیک در شهرهای دارای بافت تاریخی

نویسنده:
[ وحید حسینی جناب ] -
خلاصه مقاله:
فرآیند طراحی برنامه مدیریت بحران در شهرهای دارای بافت تاریخی
هرچند جزئیات فرآیند تهیه برنامه بر اساس اندازه وگستردگی سیستم‌، نوع فعالیت، میزان انسانی و مادی و نوع مخاطرات متغیر هستند لیکن اصول کلی برنامه‌ریزی مشابهت‌های بسیاری دارند. با این تذکر می‌توان فرآیند طراحی و استقرار برنامه مدیریت بحران در شهرهای دارای بافت تاریخی را در قالب پنج گام زیر خلاصه نمود :
 گام اول تشکیل کمیته برنامه‌ریزی
§

 گام
§
دوم تحلیل مخاطرات و برآورد آسیب‌پذیری / ارزیابی توانمندی‌ها
 گام سوم نگارش
§
برنامه
 گام چهارم استقرار برنامه
§

 گام پنجم ارزیابی و اصلاح برنامه
§

کلید واژه ها: سایر موارد