جوامع محلی و جایگاه آنها در نظام آمادگی و پاسخ به بلایای طبیعی در شهرهای قدیمی

نویسنده‌گان:
[ محمد سلیمانی ] - پژوهشکده سوانح طبیعی
[
وحید حسینی جناب ] - پژوهشکده سوانح طبیعی
[
احمدرضا جلالی ] - پژوهشکده سوانح طبیعی
خلاصه مقاله:
امروزه احتمال وقوع سوانح طبیعی و ضرورت آمادگی برای مواجهه با پیامدهای آن برای بسیاری از شهروندهای ایرانی پذیرفته شده است و این امر به ویژه در مناطق دارای بافت فرسوده و شهرهای قدیمی بیشتر احساس می‌شود.

در هر برنامه‌ پیشگیری و پاسخ به حوادث طبیعی مهم‌ترین جز، آمادگی با تاکید بر آموزش همگانی است زیرا کوچک‌ترین خانه از جدول مدیریت بحران شهروندان هستند و هدف نهایی نیز نجات جان آنان است. براین اساس با مطالعه مستندات جهانی در این زمینه و تطبیق آنها با شرایط و امکانات جامعه ایرانی، مصاحبه با کارشناسان و صاحبنظران داخلی و نیز تجربیات برگرفته از نظریه مدیریت بحران مردم محور در شهر تاریخی بم پس از زلزله دی ماه 1382 و نگاهی به مسائل پیش آمده پس از زلزله اخیر لرستان، در این مقاله پیش‌شرط‌های ضروری برای دخیل کردن شهروندان این مناطق و توصیه‌های قانونی و اجرایی برای مدیران بحران در این زمینه آورده شده است.
همچنین چک‌لیستی به منظور راهنمایی جوامع محلی در زمینه فعالیتهای مدیریت بحران در شهرهای دارای بافت تاریخی حین و پس از رخداد زلزله در آخر آورده شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد