تعیین مشخصات دینامیکی سازه‌ تاریخی کاروانسرای سنگی با استفاده از اندازه گیری ارتعاشات محیطی

نویسنده‌گان:
[ محمدرضا قایمقامیان ] - پژوهشگاه بین الملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران
[
سیدمهدی حسینی ] - شرکت گمانه کار
خلاصه مقاله:
یکی از روشهای موثردر تعیین مشخصات دینامیکی سازه‌های تاریخی بدلیل بافت قدیمی، نوع مصالح، تخریب در طی سالیان طولانی و مرمتهای موضعی استفاده از اندازه گیریهای برجا میباشد. به منظور تعیین مشخصات دینامیکی سازه‌های موجود در کاروانسرای سنگی واقع در جنوب شهر تهران، از اندازه گیری ارتعاشات محیطی بصورت برجا استفاده شده است. بدین جهت، ارتعاشات محیطی در پنجره‌های زمانی 15 دقیقه ای در نقاط و ترازهای مختلف سازه های کاروانسرای سنگی و ایستگاه مرجع بصورت همزمان به ثبت رسیده است. این نگاشتها پس از تصحیحات اولیه در حوزه فرکانس مورد تحلیل طیفی قرار گرفته است.. سپس تابع بزرگنمائی سیستم با استفاده از نسبت طیفی نقاط مختلف به ایستگاه مرجع محاسبه شده است. بدین ترتیب، مشخصات دینامیکی سازه‌ها از قبیل فرکانس غالب و دامنه ارتعاشات سازه‌های مختلف موجود در کاروانسرای سنگی تعیین شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد