تاثیر شرایط زمین شناسی و تکتونیک بر میزان تخریب شهر بم در اثر زمین لرزه ۵ دیماه ۱۳۸۲

نویسنده‌گان:
[ محمد غفوری ] - دانشیار گروه زمین سناسی دانشگاه فردوسی مشهد
[
حسین صادقی ] - استادیار گروه زمین سناسی دانشگاه فردوسی مشهد
[
ناصر حافظی مقدس ] - استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
[
سیدعلی حسینی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
خلاصه مقاله:
درتاریخ 5 دیماه 1382 (26 دسامبر2003) در ساعت 25:56: 5 صبح به وقت محلی (GMT 55:56: 1) زمین لرزه‌ای به بزرگی 6/5 Mw ریشتر شهر بم و اطراف آن را لرزاند. قدیمی ترین سنگهای منطقه را سنگهای آتشفشانی ائوسن تشکیل می دهند. ناحیه بم بر اساس تقسیم بندی تکتونیکی ایران در حاشیه جنوبی بلوک لوت قرار دارد. اگر چه ساختمانهای منطقه از مقاومت لازم در برابر حرکات زمین لرزه برخوردار نبوده اند، اما با توجه به بزرگی زمین لرزه میزان خسارت وارده به شهر بم بسیار بیشتر از حد انتظار است. در این تحقیق، تاثیرشرایط زمین شناسی و تکنونیکی منطقه در تخریب شدید زلزله بم بررسی شده است.

کلید واژه ها: کرمان