تقویت دیوار های آجری به روش میلگرد گذاری و نقش آن در مقاوم سازی بناهای تاریخی

نویسنده:
[ حسین زنوزی مرند ] - عضو هیات علمی آموزشکده فنی مرند وابسته به دانشگاه تبریز
خلاصه مقاله:
کشور ایران در مسیر کمربند زلزله قرار گرفته و هر چند سال یکبار شاهد زلزله ای مهیب بوده است . زلزله صرف نظر از تلفات جسمی و روحی ، باعث تخریب و ویرانی مجتمع های زیستی بویژه بناهای ارزشمند تاریخی که عمدتا با مصالحی چون خشت و آجر بنا شده، می گردد. از آنجا که اغلب مواقع پس از زلزله امکان برداشت و ثبت بناهای تاریخی و نیز تهیه اسناد برای مطالعه میسر نیست بنابراین حلقه های ارتباط با گذشته قطع و بدین ترتیب انقطاع تاریخی– معماری را موجب می گردد.
با چنین درکی مقاله حاضر بر آنست بخشی از بناهای تاریخی را که دارای دیوارهای آجری می باشند مورد بحث و بررسی قرار داده و راهکارهایی جهت تقویت آنها ارائه نماید . به همین منظور از میلگرد گذاری فولادی جهت افزایش باربری بنا استفاده شده است. میلگردها به صورت افقی و قایم و گاها در مجاورت بازشوها بصورت مایل بکار گرفته می شوند . در این روش فرض بر آن است که آهن کشی های افقی و قایم در گوشه ها و نیز تراز سقف تعبیه گردیده است. این مطالعه با استفاده از منابع کتابخانه ای و شبیه سازی رایانه ای انجام گردیده است . نتایج حاصله از تحقیق، میزان تاثیر میلگرد گذاری یاد شده در مقاوم سازی بنا را نسبت به حالت اولیه در اقتصادی ترین حالت و نیز کارآمد بودن آنرا در تقویت چنین بناهایی نشان می دهد .

کلمات کلیدی:
زلزله، بناهای تاریخی، مقاوم سازی، دیوارهای آجری، تسلیح، مدل سازی

کلید واژه ها: سایر موارد