تقویت بناهای باستانی به روش پیش تنیدگی

نویسنده:
[ سیدمهدی قریشی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه یزد ، دانشکده عمران
خلاصه مقاله:
اهمیت مقاوم سازی بناهای باستانی ، محققان مختلفی را برآن داشته تا روشهای متنوعی را برای این منظور توصیه نمایند . روش زیر که با یک مثال توضیح داده شده است پایه ای برای روش پس تنیدگی میباشد و در صورتیکه به صورت اصولی به کار گرفته شود ، میتواند پایداری سازه رادر برابر بار زلزله تضمین نماید .

کلمات کلیدی:
مقاوم سازی بناهای باستانی / زلزله / پس تنیدگی

کلید واژه ها: سایر موارد