بررسی تاثیرات زلزله ۸۳/۱۲/۴داهوئیه-زرند بر قناتها و فضاهای زیر زمینی منطقه

نویسنده‌گان:
[ مهدی مومنی رق آبادی ] - عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
[
کامبد امینی حسینی ] - استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
خلاصه مقاله:
زلزله داهوئیه- زرند در چهارم اسفند ماه1383 با بزرگای 6/4، بخشهای وسیعی از شهرستان زرند را لرزاند و منجر به ایجاد تلفات و صدمات زیادی در منطقه بخصوص در روستاهای داهوئیه، حتکن، ریحان شهر و بهاءآباد گردید. این زمین لرزه همچنین خسارات زیادی را به فضاهای زیرزمینی منطقه و بخصوص سیستم قنوات موجود وارد نمود. با توجه به اینکه قناتها و چشمه ها مهمترین منابع تامین آب کشاورزی این نواحی محسوب می شوند و از نظر تاریخی دارای ارزش و هویت ملی هستند، لذا صدمات وارده به این سیستمها از اهمیت زیادی می باشد. در این تحقیق ابتدا تاثیر زلزله بر روی قنوات منطقه مورد بحث قرار داده می شود و شواهد ژئومورفولوژیکی و اثرات ناشی از فرونشست قنوات تشریح می شود. در قسمت بعد نیز به اختصار اثر زلزله بر روی تونلهای مرتبط با معادن ذغالسنگ منطقه مورد اشاره قرار می گیرد.

کلمات کلیدی:
زلزله، قنات، تونل ، داهوئیه، حتکن، بیدخان

کلید واژه ها: کرمان