بررسی اثر ریزدانه ها بر مقاومت خاکهای ماسه ای ، رسی و ماسه-رسی در برابر روانگرایی در هنگام وقوع زمین لرزه

نویسنده:
[ کامبیز تکین ] - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و عضو باشگاه پژوهشگران جوان-دانشکده فنی و مهندسی-بخش عمران- گروه مهندسی زلزله-تهران
خلاصه مقاله:
روانگرایی خاک های ماسه ای یکی از بحرانهای ناشی از زمین لرزه می باشد که میتواند بناهای تاریخی را در معرض خطر جدی قرار دهد . امروزه فراوان مشاهده می شود که در بعضی مناطق دارای خاک مستعد روانگرایی در اثر زمین لرزه ، ساختمان بدون آنکه خسارت سازه ای مستقیم تاشی از زمین لرزه ببیند ، دراثر روانگرایی نشست و یا روی زمین یا ساختمان های اطراف می افتد و با وجود استاندارد های سازه ای مناسب دیگر قابل استفاده نمی باشد . مقاله حاضر به بررسی اثر وجود ریز دانه ها و همچنین تعداد سیکل های بارگذاری لرزه ای بر مقاومت خاک در برابر روانگرایی پرداخته است . در ضمن در این متن در مورد تفاوتهای مقاومت در برابر روانگرایی در اثر زمین لرزه ، برای خاک های رسی ، ماسه-رسی و ماسه ای تمیزبا مقادیر مختلف ریز دانه و سیکل بارگذاری ، بحث شده است . بسیاری از بناهای تاریخی ما در مناطقی با چنین خاک هایی بنا شده اند که باید به آن توجه داشت و در جهت رفع این مشکل چاره اندیشی نمود .

کلمات کلیدی:
روانگرایی ، ریز دانه ها ، تراکم زهکشی نشده ، ماسه-رس ، ماسه تمیز ، ضریب تنش ، تعداد سیکل بارکذاری

کلید واژه ها: سایر موارد