بررسی ایجاد پایگاه اطلاعاتی بافت قدیم شهر یزد (محله فهادان) قبل از وقوع زلزله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

نویسنده‌گان:
[ داریوش مهرشاهی ] - گروه جغرافیای دانشگاه یزد
[
مجید نیکنایی ] - دوره کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
[
رسول فهر ] - دوره کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
خلاصه مقاله:
این مقاله بر آن است که با روش توصیفی _ تحلیلی به بررسی بافت قدیم شهر یزد ( محله فهادان ) و با بهره مندی از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به ایجاد پایگاه اطلاعاتی در مرحله قبل از زلزله بپردازد .نتایج یافته ها حاکی از این است که در موقعیت کنونی با توجه به تحول فنآوری جدید و ضرورت رفع نیازهای موجود در توسعه مطالعات زلزله و پیشگیری و کاهش خطرات زلزله قبل یا بعد از وقوع آن تبدیل خدمات سنتی اطلاعرسانی علمی و فنآوری به خدمات پیشرفتهای که با پیشرفت جامعه اطلاعاتی همخوان باشد، ضرورتی اجتنابناپذیر است، و همه اینها امروزه در گرو کار اطلاعرسانی علمی و فنآوری زلزله با یک ابزار نوین است. سیستم اطلاعات جغرافیای (GIS) ابزار نوینی است که قابلیت و توانمندی زیادی در تحلیل و پردازش،مدیریت، ذخیره سازی و نگهداری اطلاعات دارد. این سیستم امروزه در علوم مختلف زمین، توانایی، قابلیت و کاربرد زیادی پیداکرده است وقادر به ایجاد پایگاه وسیع اطلاعات از داده های توصیفی و مکانی است. قابلیت وتوانمندی موثر این ابزار در جمع آوری، تجزیه و تحلیل و پردازش، مدیریت، ذخیره سازی و نگهداری داده ها بصورت توصیفی (جداول و...)و تصویری (نقشه ها و عکس ها و...) دارد و نسبت به روشهای دیگر برتر، علمی تر و کارآمدتر می باشد. بنابراین تمامی داده های مکانی و توصیفی مربوط به یک کشور، یک منطقه یا یک شهر را می تواند بطور یکپارچه در یک پایگاه داده، ذخیره و نگهداری سازد. در این تحقیق مشخص شد که این سیستم در مدیریت بحران زلزله که نیاز به لایه های اطلاعاتی مختلف، در عین حال یکپارچه و فوری می باشد، بسیار کارا و به روز بوده و می تواند منبع اطلاعاتی بسیار غنی از وضعیت مکانهای شهری( مثلا بافتهای تاریخی)، قبل و بعد از وقوع زلزله ، یا در مواقع بحرانی باشد.

کلید واژه ها: یزد