ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای بنایی در بافتهای فرسوده

نویسنده‌گان:
[ حمزه شکیب ] - بخش مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس، تهران
[
علی مقدسی موسوی ] - بخش مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس، تهران
[
صادق دردائی جوقان ] - بخش مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس، تهران
خلاصه مقاله:
بخش عمده ای از ساختمانهای واقع در بافتهای فرسوده در شهرهای تاریخی کشور ما را ساختمانهای با مصالح بنایی تشکیل می دهند. در این مطالعه روشی مناسب جهت ارزیابی آسیب پذیری این قبیل ساختمانها که از اهمیت ویژه ای برخوردارند، پیشنهاد می گردد. در روش پیشنهادی، ابتدا ساختمان و محل احداث آن توسط کارشناس بازدید شده و مشخصات اعضا و اجزای مختلف آن برداشت می شود. با توجه به مشخصات برداشت شده و با استفاده از روش ارزیابی کیفی آسیب پذیری ارائه شده، ساختمان مورد ارزیابی قرار می گیرد. این روش، عددی را بعنوان شاخص آسیب پذیری ارائه می دهد که با استفاده از این ارزیابی کیفی، می توان در مورد نیاز یا عدم نیاز به بهسازی، نظر داد. در صورت نیاز به ارزیابی کمی آسیب پذیری، ابتدا نیاز لرزه ای هر یک از المانها با توزیع نیروی زلزله بین المانها بدست می آید. سپس برای تعیین ظرفیت المانها، با استفاده از روابط ارائه شده برای مودهای رفتاری برش لغزشی درز ملات و کشش قطری، مود حاکم انتخاب و ظرفیت برشی المانها محاسبه می شوند و در نهایت با توجه به معیارهای پذیرش، کفایت برشی المانها مورد بررسی قرار می گیرند.
 

کلید واژه ها: سایر موارد