ارتباط برنامه ریزی شهری و مسائل بازسازی و نگهداری در شهرهای کشورهای شرقی

نویسنده:
خلاصه مقاله:
بزرگترین ومهترین مسئله دربرنامه ریزی شهری درعصرحاضرتنظیم وتدوین قوانینی در جهت تکامل چهارچوبه وخصوصیاتی بی نظم ازتوسعه معماری درشهرهای شرقی است.این فرایند بیش ازهرچیزدیگرباعث عوض شدن عوامل زیرمانندارایش جمعیت ، حمل ونقل، فعالیتهای اجتماعی ادیان در(سازمان ) این شهرها می شود.مسئله ای که بعدازظهور اسلام درشرق بیشترخودرا نشان داد و باعث توسعه شهرهای شرقی شد.در قرون وسطی شهرهای
شرقی بیشتر با ترکیب صنعتی ، طایفه ای عشیرتی بود وبعد ازظهور دین اسلام مسجدومحل نماز وعبادت و نیایش راهنمای اصلی به سوی قبله مسلمانان شدوفضای بزرگی ازشهرشامل خیابان وگذرگاه بود که به صورت بی قاعده
و با ظرفیت های ساختمان سازی متفاوت احداث شده بود

کلید واژه ها: سایر موارد