ژئوتکنیک لرزه ای بخش مرکزی بافت تاریخی شهر یزد

نویسنده‌گان:
[ سیدمحمود فاطمی عقدا ] - دانشیار دانشگاه تربیت معلم
[
حمید مهرنهاد ] - استادیار دانشگاه یزد
[
احمد ادیب ] - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران- جنوب
خلاصه مقاله:
در تحلیل ویژگی های ژئوتکنیک لرزه ای بخش مرکزی بافت تاریخی شهر یزد ، از داده های ژئوتکنیکی، برداشت میکروترمورها ، پروفیلهای لرزه ای درون گمانه ای و سابقه لرزه خیزی ناحیه استفاده شد. تحلیل لرزه ای در یک بعد به روش خطی معادل و براساس چهار مدول تحلیلی متفاوت انجام گردید. بیشینه شتاب جنبش زمین در سنگ بستر برای دوره بازگشت 475 سال برابر با0.219g محاسبه و در تحلیلها مورد استفاده قرار گرفت . در دو نقطه از ناحیه فرکانس تشدید ، ضریب تشدید و پریود آبرفت اندازه گیری شد، فرکانس تشدیددر حدود 7/4 تا 5/8، ضریب تشدید بین 1/5تا 1/7 و پریود خاک بین 22/. تا 2/. متغییر است . در این بخش بر اساس نتایج مدولهای تحلیل شده ، اکثر مدلها با اختلاف کم، ضریب تشدید را در محدوده فرکانس 5 هرتز نشان می دهد. بر اساس میانگین ضرایب و فرکانسهای تشدید به دست آمده از تمام مدلها , دامنه امواج برشی در فرکانس بین 4 تا 7 هرتز با ضریب1/6 دچار تشدید می شوند.

کلمات کلیدی:
یزد، بافت تاریخی، ضریب تشدید. ژئوتکنیک لرزه ای

کلید واژه ها: یزد