" بنیاد دیاپیر مجتمع گروناایهرزلیت- آکلوژیت- پریدوتیت در چین شمالی"

     پهنه استان شانگدونگ خاوری- جیانگسوی شمالی در سرزمین چین شمالی جای دارد. چینه شناسی عمده، گروجیان ئونان (پرکامبرین) نامیده می شود که سن دگرگونی آن به 2800 میلیون سال می رسد. بلوکهای مجتمع گروناایهرزولیت – اکلوژیت به ظاهر، نوارهائی از گروه جیائونان هستند که به درازای 500 کیلومتر از شمال خاوری به جنوب خاوری کشیده شده اند.
در استان شانگدونگ خاوری- کسیانگسوی شمالی اکلوژیت و ایهرزولیتگرونا با ایهرزولیت های سرپانتینی شده همراه است. شمار بلوکها به 1000 می رسد که بزرگترین آنها در راستاتا 2700 متر طول و 10 متر پهنا دارد. این بلوکها اغلب عدسی شکل، نخودی و نامنظمند سنگها بعلت خردشدگی تکتونیکی زیر اثر فشار زیاد و گرمای بالا بصورت دیاپیرهائی درآمده اند که در گنیسهائی که در فشار و دمای کم تشکیل یافته اند قرار دارند. درگذشته، زمین شناسان هیچگاه آنها را یک سویت مجتمع نمی دانستند ولی اکنون نویسنده، آنها را- مجتمع هم بسته ای از کلوژیت ایهر زولیت گرونا- پریدوتیت می انگارد.
مناطق همبری میان مجتمع الکوژیت- ایهرزولیت گرونا- پریدوتیت با کنیس را همیشه گسله هائی تشکیل می دهد. یک ویژگی این بلوکها جایگیری تکتونیکی آنها است. اکلوژیت ها از سیستم (ca3al2(sio2)-fe3al2(sio2)-mg3al2(sio2)) دیوپسید و او مفالیت تشکیل شده اند.
ایهرزولیت گرونا شامل پیروت، دیوپسید، اورتوپیروکسین و اولیوین است. مقدار پیروکسن وگرونا در اکلوژیت بسیار متغیر است. مقدار ایهرزولیت گرونا از اینقرار است.
فلوگوپیت ها(کلینو پیروکسن(گرونا ارتو پیروکسن(اولیوین آکلوژیت و ایهرزولیت گرونا و ایهرزولیت با یکدیگرهمراه بوده و مجتمع میان لایه را تشکیل می دهند.
اندازه گیری ژئوترمیک دما و ژئوبا رومتری کانیها نشان می دهد که ایهرزولیت گرونا در دمای 1300- 1008 درجه سانتیگراد و فشار 50 – 30 کیلوبار،اکلوژیت در دمای1000-580 درجه سانتیگراد و فشار 19-8 کیلوبار تشکیل یافته اند. و این بدان معنی است که ایهرزولیت گرونا در پوشه بالائی به وسیله دیاپیرها بوجود آمده است. درفرآیند دیاپیر، گدازبخشی رخ داده است. سپس مقداری از گرونا بصورت گداخته درآمده و پریدوتیت نیز به عنوان بازمانده با ایهرزولیت در همروئیده شده اند. اکلوژیت، نتیجه داغ شدن پوسته ژرف بوسیله پوشه دیاپیر است.
دما و فشار تعادل ایهرزولیت گرونا نزدیک خط زمین گرمائی قاره است و دما و فشار تعادل اکلوژیت در نزدیکی خط زمین گرمائی اقیانوسی می باشد. و این امر می رساند که ایهرزولیت گرما ازآن دیاپیرهای پوشه قاره است ولی اکلوژیت متعلق به پوشه قاره ای است که بوسیله دیاپیرها داغ شده است. و اینها هر دو از راه تکتونیک در پوسته زمین جای گرفته اند.

کلید واژه ها: سایر موارد