" نقش دیاپیریسم در پیدایش مجموعه افیولیتی کارپات باختری"

     در واحد ژرمید(germide) کارپات باختری، سنگهای همبودافیولیتی ناقصی در درون سری ها نیمه دگرگونه (anchimetamorphosed) ملیتا(melita) باسن تریاس یافت می شود، که ردیف اپی متامورفیک پالئوزوئیک را می پوشاند همبود یا مجموعه افیولیتی در سریهای ملیتا در برگیرنده دو گونه اصلی از سنگهاست که دارای وابستگی های گوناگون با سنگهای میز با نشان می باشند. سنگهای آتشفشانی از گروه اسپیلیت- کراتوفیر، دارای خوی(character) بازالت تئولیتی و سن لادی نین- کارنین، همزمان با ژرف شدگی ناگهانی حوضه ملیتا یعنی نهشته های دریا میانی(پلاژیک) که افزون بر همبریهای ماگمائی گرمائی به نهشته های میزبان بوسیله لایه های توفی چسبیده اند.
اولترامافیت های شدیداً سرپانتینیتی شده(تا 80- 90%) و تکتونیزه، بیشتر،هارتزبورژیت ها، که همبریهای تکتونیکی با سنگهای میزبان دارند. پخش توده های سرپانتینیت در سرهای ملیتا نشان می دهد که، پی آهک های توده ای آنی زین(anisian) سقفی بوده است که همچون سپری از جنبش رو به بالای دیاپیری بسیاری از تنه های سرپانتینیتی پیشگیری کرده است.
تنها گواه های کمی در باره وابستگی زمانی میان جایگزینی ماگمائی و لکانیت ها و برونزدگی های تکتونیکی سرپانتینیت ها وجود دارد. همبری گرمائی گوناگون و لکانیت ها با سرپانتینیت ها نشان از آن دارد که این برونزدگی ها سرپانتینیتی بودند که راه را برای گداخته های ماگمائی باز کردند.
مجموعه افیولیتی ناقصی از سرپانتوئیت – ژرمیدها و ولکانیت های با ویژگی تولئیتی بعنوان یک مجموعه ناقص نخستین تشکیل شده است که از جایگیری تنه ها بوسیله مکانیسم های گوناگون بوجود آمده است این می تواند بعنوان گواهی از تنها فاز جنینی پوسته های اقیانوسی شده از راه فرایند با روی پوسته قاره ای ضعیف شده تکتونیکی بوسیله برونزدگی های سرپانتینیتی و سپس گداخته های ماگمائی در راستای گسله های کششی(tension) ژرف بکار رود.

کلید واژه ها: سایر موارد