"داده های ژئوفیزیکی در مورد دیاپیرهای پوشه در زیر حوضه پانونین"

     کمان های کارپات آلپ ها و دیناریدها، حوضه پانونین نئوژن را در برمی گیرند. در درون کمان وجود، یک پوسته قاره ای نازک و یک آستنوسفرکم ژرفا به اثبات رسیده است. ناپیوستگی موهوی بالا زده را می توان تنها در ژرفای 25-27 کیلومتری پیدا کرد که نسبت به نواحی پیرامون خود 20 کیلومتر بالاتر قرار دارد. نقشه توپوگرافی موهوبرپایه شبکه بندی سونداژ لرزه ای ژرف که در طی دهه 60 انجام شده است قرار دارد. نتایج حاصل براساس مشاهدات بازتاب و شکست لرزه ای با زاویه بزرگ می باشد.
در دو دهه اخیر، بیش از یک هزار کیلومتر شبکه بندی طویل از بازتاب پوسته ای ژرف و پروفیلهای مغناطیسی تلوری در مجارستان تکمیل شده است. بیشتر این دانسته ها از عمق موهوولی در برخی نواحی، مجموعه ای از داده ها از نواحی عمیق تر، یعنی از آستنوسفر فراهم شده است.
در اینجا تاثیر دیاپیر پوشه بر میدان زمین گرمائی نیز بخوبی نمایان است. چنانکه اگر نقشه خطوط ترازدار ناپیوستگی موهو با نقشه جریان های حرارتی مورد مقایسه قرار گیرد دیده می شود که در حوضه پانونین نواحی دارای پوسته نازک با نواحی که دارای جریان گرمائی زیادی هستند تطبیق می نمایند. میزان جریان گرمائی در این حوضه دوبرابر(100 میلی وات بر متر مربع) مقدار آن بر بیرون از حوضه می باشد. تحویل دیاپیر پوشه پانونین تاثیر زیادی بر تاریخ رسوبگذاری نئوژن داشته است. در طول چند هزار کیلومتری شبکه برداشت بازتاب لرزه ای صنعت نفت حاکی الگوی تفصیلی ساختاری از جنبشهای از حرکات تکتونیکی نئوژن است. توضیح احتمالی این جنبش ها در این جلد بوسیله بالا(Balla) داده شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد