بررسیهای ژئوفیزیکی برای بازشناسی گنبدهای نمکی درگذر تونل کوهرنگ

بررسی های زمین شناسی تونل و سد کوهرنگ در کوههای زاگرس نزدیک روستای چلگرت یک گنبد نمکی را مشخص کرده بود که می بایست با روشهای ژئوفیزیکی نیز اثر آن بر سازه روشن گردد.
این نوشتار در باره کاربرد روشهای ژئوفیزیکی برای کشف گنبد نمکی است. در بخش نخست خطر نمک از دیدگاه زمین شناسی مورد بحث قرار می گیرد. در بخش دوم روشهای بکار برده شده در ناحیه را معرفی می کنیم که عبارتند از اندازه گیریهای:
لرزه ای گرانشی و ژئومغناطیسی .
در نتیجه روشن گردید که هیچ گنبد نمکی در دارازی محور تونل وجود ندارد نشانه های وجود نمک تنها در برون از محدوده تونل مشخص گردیده است.
افزوده بر کشف نمک دانسته های دیگری هم از این بررسیهای بدست آمده که عبارتند از:
ژئوتکنیک، روزنگی ، کارستی، مدولهای الاستیسیته و ضریب پواسون.

کلید واژه ها: چهارمحال