دیاپیریزم پوشه ای در غرب مدیترانه و سرعت برآمدگی ناحیه ای، فرسایش و چایش آن

     توده های پریدوتیتی که در جنوب اسپانیا و شمال افریقا نمایانند همراه باناهجاری های مثبت و شدید بوگر در پهنه ای گسترده تر از مدیترانه باختری نشان از جایگیری پریدووتیت هایی در سطوح بالا در نواحی دریایی البوران دارد. این ماده اولترا بازیک، توده های نفوذی (HT) دمای بالایی را می شناساند که نشاندهنده متامورفیزم – آفاتکسی HT-IP در بخشی از پوسته است که مورد حمله قرار گرفته. میگماتیت برونریخته سروهیازو و دیگر سنگهای آتشفشانی نئوژن در جنوب خاوری اسپانیا ممکن است فرآورده های آناتکسی همبری باشند.
سنگهای دگرگونه درکمپلکس های سفره ای آلپی که با توده های پریدوتیتی برجا همراهند، با روش Rb-Sr موسکویت WR، بیوتیت WR و Ar40-Ar38 موسکویت و بیوتیت سن های 19 میلیون سال را نشان می دهند. سنگهای رسوبی سفره، سن دیرینه شناسی میوسن زیرین (18 میلیون سال) را نشان می دهند. این دانسته ها سرعت زیاد بالا آمدن، فرسایش و سردشدگی را بهنگام گامه های پایانی کوهزایی آلپی در ناحیه بیتک کوردیلراس نشان می دهد.
در این باره اندازه های 5-10 کیلومتر در میلیون سال و 200 تا 300 درجه سانتی گراد در میلیون سال بدست آمده است. این دانسته ها مدلهای کوهزایی فروریزش گسترده را پشتیبانی و تایید می کند.

کلید واژه ها: سایر موارد