فلزات گرانبها در تبخیرهای همراه با انباشتهای سیانوباکتریائی و توربهای واقع در محیط های کرانه ای تازه

انباشت های سیانوباکتریائی برخی مقاطع گستره های جزر و مد مانر، در شمال باختری سری لانکا، بگونه ای شدید پرمایه از طلا و پلاتین است. عیار طلا در آنها میان 486 و 1065 هزارم گرم در تن ، و عیار پلاتین 2050 تا 3294، هزارم گرم در تن است. بالاترین عیار و پلاتین زون (Rounded mat zone) انباشت گرد واقع در سمت خشکی و تا حد کمتری در منطقه انباشت هموار (smcoth mat zone) در بخش سمت دریا یافت می شود. زون میانجی که دارای ناهمواری و برجستگیهائی است، کمترین مقدرا پلاتین را دارد. انباشتهای آهکی کرانه ای سمت خشکی کمترین عیار طلا را دارند، در حالیکه انباشتهای سمت دریا دارای بیشترین مقدار طلا می باشند.
احتمالاً فلزات گرانبها با کمک آبهای شور زیرزمینی به درون انباشتها راه یافته اند. خاک سرخ ولاتریت های پسبوم (hinterland) احتمالاً سرچشمه برای حمل طلا می باشند.
روند پخش طلا و پلاتین در انباشتهای سیانوباکتریائی بگونه کمی نمی تواند توضیح داده شود زیرا ژئوشیمی آلی این دو عنصر شناخته نیست. بررسی برای روشن سازی نقش مواد آلی، مثلاً، در گرد آمدن این دو فلز گرانبها در نهشته های یاد شده در بالا شدیداً و فوراً مورد نیاز است.

کلید واژه ها: سایر موارد