مدل نوین از تکتونیک درونی نمک و مفهوم نظری وعملی آن

     پژوهش های تخصصی شمار فراوانی از ساختارهای نمکی در فرونشست های دنیپر – دنپیر- دونتس پری کاسپین ترانس کارپات، ساب کارپات برای پژوهش مکانیزم حرکت های توده های نمک در شرایط میدان تنش تفریق یافته انجام شده است.
در ساختمان درونی چین خورده – لایه ای ساختارهای نمکی که تحت تاثیر تکتونیک نمک قرار گرفته اند این عناصر پس آیند تشخیص داده شده است: لایه ها و یا / بودینه شده های آنها ، بخش های برشی شده و زونهای روان. گامه پایانی در تکوین زونهای روان رویه های لغزش است. رویه های لغزش وابسته به زون واحد ، تشکیل سطح لغزشی را می دهند که مرتبا قطع شده اند. مشاهدات و بررسی ها نشان می دهند که توده ها نمک در زونهای سیال جدا از همی حرکت می کند نه در یک روان پیوسته.
چهار گونه اصلی تغییر شکل در زونهای لغزش یافت می شوند: تغییر شکل های شکل پذیر (پلاستیک) و شکننده، جابجایی بین دانه ای ، تبلور تغییر شکلهای (پلاستیک) شکل پذیر در زونهای روان یک پدید چیره است. تکوین تغییر شکل های شکننده رخنمایی زونهای جابجایی را سبب می گردد. جابجایی بین دانه ای مکانیسم اصلی عملکرد زونهای لغزش است.
تکوین زونها بگونه ای تنگاتنگ وابسته است به ویژگی رسوبگذاری و تغییرات پس از رسوبگذاری زونهای جابجایی با مرزهای پایین تری از نیرو و با نفوذ پذیری فزاینده ای مشخص می باشند. بودن و ویژگی زونهای لغزش می تواند امکان جنبش توده های نمک در کل نمک را نشان دهد. که پیشگویی آن بگونه ای بسیار زیاد در کاربرد پایداری کارهای زیرزمینی در گزینش ژرفا و چگونگی ساختمان ها، حفره ها و انباشته های زیرزمینی انواع گوناگون برای هدفهای گوناگون، می تواند بااهمیت باشد.
برآورد قدرت و توان پایداری دیرپای حفره های زیر زمینی بر پایه مدلهای نوین تکتونیک نمک و توانایی سنگ نمک انجام شده است. گامه های مشروحه زیر در فرایندهای تکتونیک نمک تشخیص داده شده است. آماده سازی: روان شدگی آرام تقریبا لایه ای و تکوین وعمل کرد زونها جابجایی.

کلید واژه ها: سایر موارد