مطالعه پتاسیم- آرگون از نمک گنبد بوسیله روش انحلال گام به گام

     کار پیشین وامپلر و حسنی پاک چنین نشان داده است که آنالیز ایزوتوپی آرگون که از نمک لایه ای بوسیله انحلال گام به گام آزاد شده، همراه با آنالیز پتاسیم در نمک حل شده می تواند زمان تشکیل کریستال نمک را مشخص کند نمونه های نمک لایه ای با سن پرمین از حوضه پالودور و در تگزارس(ایالات متحده) همبستگی میان آرگون پرتوزادو(رادیوژنیک) و پتاسیم را نشان می دهد که گویای این است که کریستال های نمک و انکلوزیونهای سیال درون کریستال سیستم های بسته ای برای پتاسیم و آرگون از دوره پرمین تاکنون بوده اند. روش کار برای نمکی که دارای تنها مقدار اندکی پتاسیم است، سودمند می باشد. زیرا پتاسیم و آرگون در کانیهای رس و دیگر سیلیکاتهای درون نمک بهنگام عمل انحلال آزاد نمی شوند.
چنانچه آمیزه ای از متانول و آب برای حل نمک در شرایط تهی بکار رود، انحلال گام به گام می توانند بگونه ای دقیق تر از کار پیشین زیر کنترل قرار گیرد که در آن آب خالص به عنوان حلال به کار گرفته شده بود، زیرا انحلال پذیری نمک در متانول به مراتب کمتر است تا در آب.
مقدار متانول در آبگونه ای که برای حل نمک بکار می رود بوسیله تقطیر بخشی یک آمیزه متانول- آب(از یک منبع) کنترل می گردد. با بکارگیری یک آبگونه پرمایه از متانول بعنوان حلال در پایان هر گام، تجزیه کننده می تواند همه نمک حل شده را از بخش نمکی که نامحلول مانده است، عملاً جدا کند.
کارهای پیشین در نمک گنبدی لویزیانا (ایالات متحده آمریکا) تراکم بالائی از آرگون جوی را در کریستال نمک که شدیداً به هنگام جایگیری دیاپیر نمک تغییر شکل یافته اند، نشان داده است، آرگون باید درون نمک در محیطی به دام افتاده باشد که در آنجا فشار گاز بسیار بیشتر از فشار جو بوده باشد.
اندازه گیری پتاسیم آرگون می تواند برای تفسیر تاریخ جایگیری گنبدهای نمکی گردآوری اطلاعات زیر سودمند باشد:
1- اطلاعات درباره زمانی که کریستال ها تشکیل گردیده اند (هنگامی که کریستال ها تغییر شکل نیافته برای بررسی در اختیار است).
2- اطلاعات درباره محیطی که در آن کریستال ها از دیدگاه تکتونیک تغییر شکل یافته است.

کلید واژه ها: سایر موارد