وضع هندسی والگوی جریانی کومولا در افیولیت های عمان بازگوی دیاپیریسم ماگمایی در ردیف آذرین آنست

     مفهوم سنتی وجود یک خزانه ی استوار ماگمائی مشترک و کارساز برای بلورین شدن کومولاهای اوفیولیتی، از دیدگاه ژئوفیزیکی پرسش پرانگیزه بوده و هرگز در بررسیهای اقیانوسی نشانه ای از آن بدست نیامده است.
تهیه نقشه های تفصیلی ازچندگستره اوفیولیتی در عمان، ساختارهای پیچیده ای را برای ردیف آذرین آن آشکار ساخت که بلورین شدن بخشی (Fractional crystalaisation) ماگما را دریک سترک خزانه ی ماگمائی بازگو نمی کند. شکل گیری این ساختارها با نفوذ از پی نفوذ ماگما صورت گرفته است.
در جاهای مناسب ، مانند توده صالحی در بخش شمالی روراند سفره ی سماعیل که از آن به عنوان ردیف با نظم و کم و بیش افقی یاد شده است ویژگیهای زیر را می توان برشمرد.
- گذر تدریجی تکتونیت ها به کومولاها بصورت یک سطح بی نظم و گنبد واره است.
- توده های بزرگ ورلیت از این گنبد واره ریشه گرفته اند.
- تروکتولیت و گابرو، فرآورده تفریق پیشرنده این ورالیت می باشند.
- بخش هایی که نمود لایه بندی دارند، بطور کلی سیلهای ورتیتی در گابرو و یا گابرویی در ورلیت می باشند.
- لایه هایی که بر پایه اندازه دانه ها مشخص شده است، امکان دارد به علت بلورین شدگی از پی نفوذ ماگما بوجود آمده باشند.
- پر شیب بودن لایه ها از یک رویداد آغازین نتیجه شده است.
- پراکندگی و تفاوت خطواری های ماگمائی از لایه ای به لایه دیگر امکان دارد به علت نفوذ پیاپی ماگما بصورت سیل باشد.
- در بیشتر جاها حداقل، سه رویداد ماگمائی پیاپی را در یک برونزدهم می توان ردیابی کرد و حداقل چهار نسل از پیش آمدهای ماگمایی را در توده های صالحی می توان روی نقشه نمایش داد.
- گابروهای توده ای که کم و بیش همه آنها دارای فابریک خطی نزدیک به قائم اند به نظر زونهای تغذیه می باشد.
در این نوشتار برای چنین ساختارهای دیاپیری، الگوئی معرفی می شود که بر پایه نفوذ ماگما در توده ای کم و بیش سخت شده پلوتونیک هاست و زون تدریجی را بصورت واحد ناپایدار ماگمایی بازگو می کند.
مقدار بسیار زیادی از ماگما در جهت جانبی بصورت سینهایی نفوذ می کند و ردیفی را به نمایش می گذارد که نمای لایه بندی دارد. یک برآورد اولیه آهنگ گسترش به مقدار 5 سانتیمتر در سال بدست آمده که با توجه به حجم ماگمای نفوذ کننده، مدت یک چرخه دخالت ماگما از آغاز تا بلورین شدن را ، چند 10000 سال بازگو می کند. این الگو برای بالندگی عادی پوشه اقیانوسی با آهنگ گسترش آهسته تا کمی سریع پاسخگویی می کند.

کلید واژه ها: سایر موارد