حرکت از مدیریت بحران به مدیریت ریسک خشکسالی در آمریکا و افقهای کاری ما

  کشور ما جز کشورهائی است که برنامه کافی برای مدیریت ریسک خشکسالی نداشته ولی خوشبختانه طی سالهای اخیر و بخصوص پس از خشکسالی فراگیر سالهای 1377 تا 1380 جهت گیریهائی بسوی آن مشاهده می گردد. در این راستا ضروری است که سیاست های برنامه ریزی و راهبردی مناسب جهت آمادگی برای مواجهه با خشکسالی تنظیم گردد. مسلما از مقدماتی ترین اقدامات، آشنایی با تجربیات و دستاوردهای دیگر کشورها می باشد و کشور آمریکا از جمله کشورهایی است که همواره تحت تاثیر این بلایا بوده و تاریخ طولانی و در عین حال ثبت شده ای در مقابله با آن دارد. هدف از این مقاله ارائه تجربیات گذشته آمریکا در برخورد با خشکسالی و اقداماتیست که در روش شناسی مدیریت آن ارائه شده و در انتها نیز به مواردی که باید در دستور کار کشور در برخورد با این بلایا قرار گیرد اشاره شده است.
  
   کلمات کلیدی: مدیریت بحران، مدیریت ریسک، طرح آمادگی خشکسالی

کلید واژه ها: سایر موارد