آماده سازی نگارهای چـاه بـرای سـاخت لـرزه نگاشت مصنوعی

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷
     در این مطالعه سعی شده است که ضمن انجام استخراج موجک، با استفاده از کالیبراسیون نگارهای چاه، جابجایی کپه ای، فیلتر کردن نگارها برای تضعیف نوفه های دارای فرکانس بالا و بلوکی کردن نگارهای چاه در بازه های مناسب، لرزه نگاشت حاصل به تطابق نسبی بهتری با رد لرزه ای در محل چاه برسد و کاربرد مفیدتری در تعبیر و تفسیر و وارون سازی لرزه ای داشته باشد .

کلید واژه ها: لـرزهنگاشت کالیبراسیون وارون‌سازی ژئوفیزیک سایر موارد