آنــالیز ســینوپتیکی و دینــامیکی سیســتمهای بنــدالی و چرخنــدزایی روی مدیترانــه و روش تشخیص سیستم بندالی

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

     در این مقاله سعی شده است که انواع سیستمهای بندالی را که در اقیانوسهای اطلس و آرام تشکیل می شوند، از دیدگاه سینوپتیکی بررسی شوند و روشی برای شناسایی بندال بر روی نقشه های هواشناسی معرفی کند . همچنین این مقاله تلاش دارد که پدیده چرخندزایی در منطقه دریای مدیترانه و بویژه در شرق مدیترانه را که پیامدهای آن ایران را تحت تاثیر قرار می دهند بررسی کند، بدین منظور ابتدا پستی و بلندی، بادهای محلی منطقه مدیترانه وچرخندزایی بررسی شده و سپس ساختار و انواع سیستمهای بندالی موجود روی نقشه های هواشناسی با شکل معرفی شده است .
   کلیدواژه ها : چرخندزایی، سیستمهای بندالی، بادهای محلی، انواع سیستمهای بندالی، شناسایی بندال، دریای مدیترانه

کلید واژه ها: سایر موارد