بررســی پتانســیل تبــدیل موجــک پیوســته در مطالعه لایه های نازک و سایه های فرکانس پـایین مخازن هیدروکربور

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

 تجزیه طیفی در صفحه زمان - فرکانس ابزاری قدرتمند برای تحلیل داده های لرزه ای است . برای بررسی محتوای کلی فرکانسی یک سیگنال می توان از تبدیل فوریه استفاده کرد . اما برای سیگنال های غیر ایستا، از جمله سیگنال لرزه ای، که محتوای فرکانسی آنها با زمان تغییر می کند. تبدیل یک بعدی به فضای فرکانس برای پاره ای از اهداف پردازشی کافی نیست. قبلاً انتقال ردلرزه به فضای زمان و فرکانس را با استفاده از تبدیل فوریه روی پنجره های کوچکی بدست می آورند . این روش تحت عنوان تبدیل فوریه زمان کوتاه شناخته می شد . قدرت تفکیک زمان- فرکانسی در روش تبدیل فوریه زمان کوتاه با انتخاب طول پنجره محدود می شود . بعدها مشکل پنجره کردن در تحلیل زمان - فرکانس با استفاده از تبدیل موجک پیوسته برطرف شد . تبدیل موجک پیوسته از خاصیت تغییر مقیاس و جابجایی موجک استفاده کرده و نقشه زمان - مقیاس سیگنال مورد نظر را تهیه می کند. مقیاس بنوعی نشانگر مولفه فرکانسی است و تبدیل آن به فرکانس نقشه زمان - فرکانس بدست آمده را قابل مقایسه با نقشه زمان - فرکانس حاصل از تبدیل فوریه زمان کوتاه می کند.
مقاطع لرزه ای تک فرکانس که با استفاده از روش های تحلیل زمان - فرکانس مقاطع لرزه ای تولید می شوند، در این مقاله از آنها برای آشکارسازی سایه های فرکانس پایین ناشی از مخازن هیدروکربور و تجزیه و تحلیل لایه های نازک با ضخامت تیونینگ استفاده شده است.
کلید واژه ها : تبدیل موجک پیوسته، حوزه زمان - فرکانس، نشانگر لرزه ای، تبدیل فوریه زمان کوتاه، سایه فرکانس پایین، طیف نگاشت، مقیاس نگاشت.

کلید واژه ها: فرکانس هیدروکربور طیفنگاشت ژئوفیزیک سایر موارد