بررســی شاخصــها و ویژگیهــای یخبنــدان و پیش بینی تغییـرات زمـانی روزهـای یخبنـدان ( مطالعه موردی ایستگاه همدان )

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

در این تحقیق به منظور بررسی یخبندان های رخ داده در ایستگاه اکباتان ( همدان ) ، حداقل دماهای روزانه این ایستگاه مورد مطالعه قرار گرفت که بطور کلی یخبندان ها را به سه دسته ضعیف ( ملایم ) ، متوسط و شدید تقسیم کرده ایم . سپس رنج تغییرات زمانی وقوع این یخبندان ها را تعیین و فراوانی وقوع آنها نیز محاسبه گردیده است . همچنین سعی شده است با بدست آوردن یک فرمول تجربی تاریخ اولین یخبندان پاییزه با توجه به
   تاریخ وقوع آخرین یخبندان بهاره همان سال پیش بینی شود و با محاسبه پارامتر های آماری مختلف، احتمال وقوع آستانه های دمایی بین 0 تا 15- درجه سلسیوس نیز در ماه های سال تعیین گردد . علاوه بر آن با تقسیم طول سال به 36 دهه مختلف سعی شده است، دماهایی که با درصد احتمالات مختلف، احتمال وقوع دارند نیز محاسبه گردد.

کلید واژه ها: همدان