بررسی وضعیت حوضه رسوبی منطقه رودان بندر عباس و احتمال نفوذ گنبد نمکی در منطقـه بـه کمک تلفیق داده های گرانی و مغناطیس

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

به منظور تعیین ساختمان های نفتی احتمالی، برآورد میزان ضخامت رسوبات، تعیین توده های نفوذی احتمالی در سنگ های رسوبی و همچنین به منظور یافتن گنبد های نمکی نفوذی، برداشت های گرانی و مغناطیسی در منطقه ای به وسعت 2000 کیلومتر مربع و برای 2400 ایستگاه انجام شد. پس از تصحیحات لازم نقشه های آنومالی بوگر و شدت کل مغناطیسی تهیه و مورد تفسیر قرار گرفت. برای مدلسازی داده های گرانی منطقه
   از روش مدلسازی معکوس 2 بعدی، مدل ورقه ای استفاده شد . تعبیر و تفسیر کمی و کیفی و نتایج مدلسازی، تاقدیسی را با روند شمال غرب – جنوب شرق که در روی نقشه باقی مانده گرانی با حرف A نشان داده شده، تعیین می نماید که از عمق تقریبی 3 کیلومتر برخوردار است. تفسیر نقشه های مغناطیسی نیز عدم فعالیت های آذرین و ضخامت بالای رسوبگذاری را بیان می دارد. به علاوه اینکه احتمال نفوذ گنبد نمکی در
   محدوده مورد بررسی منتفی می گردد. البته به دلیل پیچیده گی منطقه از نظر زمین شناسی، تکتونیکی و حضور چشمه های نفتی، اهمیت مطالعات اکتشافی بعدی را در منطقه نمایان می سازد.

کلید واژه ها: هرمزگان