به کار گیری یک مدل لایه ی مرزی جـو شـهری برای پیش بینی آلودگی شـهرها بـا توپـوگرافی پیچیده ( منطقه تهران)

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

در این مطالعه با استفاده از داده های خروجی میدان باد و دمای یک مدل لایه مرزی پیشرفته برای مناطق با توپوگرافی پیچیده و همچنین یک  مدل منطقه ای (The Fifth– Generation NCAR/Penn State Mesoscale Model mm5 
  معادله ی فرا رفت- پخش (Advection-Diffusion Equation ) آلاینده های جوی با در نظر گرفتن چند چشمه نقطه ای و خطی آنی وهمچنین یک ساز و کار کاهش دهنده ی 3 غلظت آلاینده های گازی و ذره ای مدلی برای پیش بینی توزیع آلاینده ها در سطح شهر تهران برای شرایط مختلف هوا شناسی ارایه می شود. این کار اولین قدم در راستای ایجاد و تکمیل یک مدل پیش یابی غلظت آلاینده ها برای کلان شهری مثل تهران می باشد.
   کلید واژه ها: لایه مرزی جو، توپوگرافی پیجیده، مدل عددی، ته نشینی خشک

کلید واژه ها: تهران