پدیده های مغناطیسی وابسته بـه فعالیـت هـای لرزه ای

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

 مطالعه تغییرات میدان مغناطیسی زمین قبل - همزمان و پس از رخداد زمینلرزه از اواسط قرن پیش تا به امروز ادامه یافته و فرمول بندی های علمی وابسته به آن سیری تکاملی داشته است . نظریه های موجود جهت تفسیر آنومالی های مغناطیسی وابسته به فعالیت های لرزه ای را می توان به سه نظریه مگنتوهیدرودینامیک، الکتروسینتیک و پیزومگنتیک طبقه بندی کرد . اساس نظریه پیزومگنتیک در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت . کمیت های قابل اندازه گیری مورد توجه در ارتباط با پیش نشانگرهای مغناطیسی مولفه های قائم و افقی میدان و نیز شدت کل میدان مغناطیسی می باشد . جهت اندازه گیری مولفه میدان عموما از مغناطیس سنج های سه مولفه ای و جهت اندازه گیری شدت کل میدان از proton-magnetometer ها استفاده می شود . محدوده بسیار پایین دامنه آنومالی های مورد نیاز در کاربرد پیش نشانگرهای مغناطیسی از چند نانوتسلا تا چند ده پیکو تسلا میباشد . بنابراین با مشکلاتی اساسی در آشکارسازی این آنومالیها روبرو خواهیم بود و به دستگاههایی با دقت های بسیار بالا نیاز خواهیم داشت که البته در سالهای اخیر تکنولوژی ساخت دستگاههای حساس با پیشترفت چشمگیری روبرو بوده است . با در نظر گرفتن موارد فوق و پتانسیل بالای لرزه خیزی درایران و نیز توسعه در نظریه های علمی مربوطه این امکان بوجود آمده است که با استفاده از شبکه
   اندازه گیری پیوسته مغناطیسی امکانات اولیه پیش بینی کوتاه مدت مورد آزمایش قرار گیرد . در این راستا طراحی و نصب یک شبکه مغناطیسی متشکل از حداقل سه ایستگاه در یکی از مناطق فعال لرزه ای ایران در مراحل پایانی می باشد .

کلید واژه ها: سایر موارد