تجزیه و تحلیل و تلفیـق داده هـای ژئوفیزیـک هوائی با روش آنالیز مؤلفه اصلی(PCA) و تئوری فازی جهت تهیه نقشـه پتانسـیل یـابی منطقـه سرچشمه کرمان

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

نفوذ توده های آذرین مابین سنگهای آتشفشانی ائوسن در منطقه سرچشمه کرمان ضمن دگرسانی سنگ های منطقه باعث کانی زایی مس عموماً از نوع پورفیری گردیده است. در این طرح اقدام به بررسی داده های ژئوفیزیک هوایی منطقه، شامل مگنتومتری، رادیومتری، مقاومت (4600Hz و 935) و گرادیان مغناطیسی شده و ضمن بررسی الگوهای اکتشافی این داده ها، با متد آنالیز مؤلفه های اصلی و با انتخاب مؤلفه اول تلفیق گشته
   اند. با توجه به ویژگی های مؤلفه اصلی اول، الگوهای اکتشافی داده های ژئوفیزیک هوایی منطقه توسط این مؤلفه پوشش داده می شود. در مرحله بعد با طراحی یک GIS ، لایه های اطلاعاتی حاصل با استفاده از متد تئوری فازی تلفیق گشته و نقشه پتانسیل یابی منطقه جهت معرفی کانسارهای احتمالی ارائه گردیده است.

کلید واژه ها: کرمان