تحلیل AVO جهت شناسائی مستقیم هیدروکربن بر روی یکی از میدانهای واقع در خلیج فارس

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

 در این مقاله، ابتدا مبانی نظری آنالیز AVO بیان می شود . سپس این تحلیل جهت شناسایی مستقیم هیدروکربن ، بر روی داده های لرزه ای یکی از میدانهای واقع در خلیج فارس اعمال می گردد. برای این منظور یک خط لرزه ای و دو چاه برروی این خط از این میدان انتخاب شد. ابتدا داده های لرزه ای با استفاده از نرم افزار ویستا (Vista ) نسخه 5,1 تحت پردازش مخصوص قرار گرفت. سکانسهای پردازشی با هدف حفظ دامنه
   طراحی گردید . جهت پردازش از تبدیل رادون جهت تضعیف نوفه و از بین بردن چندگانه ها استفاده شد. در تفسیر AVO که از نرم افزار همپسون - راسل (Hampson-Russel) استفاده شد، ابتدا بی هنجاری های AVO از طریق نمایش نشانگرهای AVO مورد شناسائی قرار گرفت. سپس با پردازش نگارهای چاهی، مدل لرزه ای مصنوعی با روش معادله زوپریتس ) (Zeoppritz ساخته شد. سپس از طریق عمل وارون سازی بامدل اولیه اشباع از گاز، زون هدف به سه منطقه با نسبتهای پواسن مختلف تقسیم شد که نشاندهنده سه زون گاز و نفت و آب می باشد.
   همچنین مقطع سرعت موج تراکمی (P ) را بدست آوردیم که در این مقطع یک بی هنجاری سرعت کم مشاهده گردید که دقیقا با بی هنجاری مشاهده شده از نشانگرهای AVO مطابقت داشت. در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده، نا هنجاری مشاهده شده به عنوان پوش گازی میدان مذکور تفسیر گردید.

کلید واژه ها: سایر موارد