تخمــین پارامترهــای کاهیــدگی بــا اســتفاده شتابنگاشتهای زلزله بم (۲۰۰۳)

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

در این مطالعه با استفاده از شتابنگاشتهای زلزله بم، ضریب جذب امواج کدا و پارامتر افت طیفی κ برای 9 ایستگاه از 23 ایستگاهی که رکوردهای ثبت شده، سیگنال به نویز خوبی داشتند، تعیین شد . مقادیر Qc برای فرکانسهای مرکزی 3/5 ، 1 ، 6 ، 12 و 18 هرتز در پنجره های زمانی 20 _30 ثانیه با استفاده از روش تک پراکنش ساتو (1977) بدست آمد . مقدارمیانگین Qc تخمین زده شده، یک وابستگی فرکانسی، به صورت رابطه
   ( Qc=18f (1.12 نشان می دهد و مبانگین پارامتر افت طیفی κ برای رنج فرکا نسی (1-20) هرتز 0/08 ثانیه برای دو مولفه افقی بدست آمد .

کلید واژه ها: کرمان