تخمین عدم قطعیت داده ها و مدل در مسائل معکوس خطی

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

اطلاعات در مورد خطای موجود در داده ها برای حل هر مسأله معکوسی ضروریست، در غیر اینصورت تخمین مدل اصلی غیر ممکن خواهد بود. اما در عمل، بخصوص هنگامی که عملیات برداشت داده فقط یک بار انجام می گیرد، بندرت تخمین مستقیمی از خطای موجود در داده ها در دست است. در این مقاله با ایجاد تعادل بین داده های حاصل از مدل و ساختار داده ها یا مدل، مشخصات نوفه هم بر پایه مدل بدست آمده و هم مستقل
   از مدل برای یک مشاهده منفرد از داده ها تخمین زده می شود . آنگاه با مشخصات بدست آمده از نوفه به همراه اطلاعات اولیه در مورد پارامترهای مدل اصلی، بازه اطمینانی حول پارامترهای مدل نهایی بدست می آید که هم نسبت به اطلاعات اولیه خیلی محدودتر است و هم با مدل اصلی همخوانی بسیار خوبی دارد. روش های بیان شده بر روی داده های مصنوعی پروفیل لرزه ای قائم نشان داده می شوند.
   کلید واژه ها : بازه های اطمینان، تحلیل خطا، معکوس سازی، منحنیL

کلید واژه ها: سایر موارد