تخمین عمق داده های مغناطیسی با اسـتفاده از تبدیل موجک پیوسته

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

تقریبا در تمام روشهای ارائه شده برای تخمین عمق ،برای بررسی دقیقتر سیگنال مربوط به تغییرات میدان پتانسیل آن را از حوزه مکان به حوزه عدد موج می بریم که این عمل تا به حال بوسیله تبدیل فوریه انجام می گرفت.
   تبدیل فوریه تنها برای سیگنالهایی که ایستا هستند یا به عبارتی محتوی فرکانسی آنها با زمان ثابت است مفید می باشد،همچنین با انجام تبدیل فوریه ما اطلاعات سیگنال را در فضای اولیه از دست می دهیم و برای سیگنالهای متفاوت که محتوی فرکانسی یکسان دارند حاصل تبدیل یکسان است، از طرفی سیگنالهای زمین ناایستا هستند و نشان داده می شود که تبدیل فوریه ابزار مناسبی برای آنالیز این سیگنالها نمی باشد، چون پنجره ثابتی را برای تجزیه و تحلیل سیگنال های نا ایستا که فرکانسهای آن با زمان تغییر می کند، در نظر می گیریم ،این تبدیل دارای قدرت تفکیک یکسانی برای تمام فرکانسهای بالا و پایین موجود در سیگنال می باشد که این مطلب یک ایراد این روش محسوب می گردد و این نقص باعث شد تا دانشمندان تبدیل جدیدی با قدرت تفکیک متغییر با نام تبدیل موجک ارائه نمایند که دربسیاری از شاخه های علوم از جمله ژئوفیزیک کاربرد وسیعی پیدا کرده است و ما در ادامه به توضیح تخمین عمق داده های مغناطیسی با این روش می پردازیم.

کلید واژه ها: سایر موارد