تخمین نگار نوترون از روی نگارهای صوتی و چگالی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

 تخمین نگار نوترون از روی نگارهای دیگر این امکان را فراهم می سازد تا برای چاه هایی که نگار نوترون ندارند بتوان نگار نوترون را بصورت مصنوعی و با استفاده از شبکه عصبی مدل سازی کرد . کاربرد شبکه های عصبی در چاه نگاری از جمله در پیش بینی و مدل سازی نگارها چشمگیر می باشد. بنا به دلایلی داده های نگار نوترون ممکن است از بین بروند، بنابراین در این مطالعه از شبکه عصبی برای مدل سازی داده های هسته ای
   چاه نگاری استفاده شده است. مطالعات انجام شده، نشان می دهد که شبکه عصبی بطور موفقیت آمیز در مورد مسائل نگار برداری هسته ای بکار می رود و این امکان را می دهد که با استفاذه از نگارهای چگالی و صوتی، بتوان نگار نوترون را مدل سازی نمود . شبکه ای شامل لایه ورودی با دو پارامتر ورودی، دو لایه میانی با شش نرون در هر لایه و لایه خروجی که نگار نوترون است را طراحی شد.
   کلید واژه ها: چاه نگاری هسته ای، شبکه عصبی پس انتشار و نگار نوترون

کلید واژه ها: سایر موارد