تخمینی از تغییر اقلیم آینده در شمالغرب ایران

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷
 سامانه های جوی که منطقه شمال غرب ایران را تحت تاثیر قرار میدهد، غالبا از نوع مدیترانه ای هستند . تقویت و تضعیف واچرخند آزور و کم فشار ایسلند تاثیر زیادی بر روی تقویت و تضعیف سامانه های مدیترانه ای دارد . نوسان اطلس شمالی (NAO) شاخصی است که گرادیان فشار بین واچرخند جنب حاره ای ( پرفشار آزور ) و چرخند قطبی ( کم فشار ایسلند ) را نشان میدهد . در این تحقیق دورهای خشکسالی و ترسالی شمالغرب
   ایران شامل سه استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان با استفاده از شاخص SIAP تعیین گردید، سپس فازهای مثبت و منفی برای این دوره ها مطالعه شد . هماهنگی خوبی بین دورهای ترسالی منطقه ( دورهای خشکسالی ) با فاز منفی ( مثبت ) این شاخص مشاهده NAO شد . همچنین مشاهده گردید که در سالهایی که شاخص NAO در فاز مثبت ( منفی ) است، شمالغرب ایران زمستانهای سردتری ( گرمتری ) را دارد . از آنجا که بیشتر مدلهای اقلیمی پیش بینی میکنند که شاخص NAO در قرن بیست و یکم به سمت فاز مثبت تمایل پیدا میکند، لذا با هماهنگی که بین این شاخص و وضعیت آب و هوایی شمالغرب ایران وجود دارد، فراوانی خشکسالیها برای این منطقه از ایران در آینده روند افزایشی خواهد داشت .

کلید واژه ها: سایر موارد