تشخیص الگوهـای آمـاری منـاطق پرخطـر در منطقه البرز با اسـتفاده از شـبکه عصـبی خـود سازمان یافته کوهونن و مقایسه آن با الگـوریتم CORA-۳

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

هدف از ارایه این مقاله مشخص کردن گره های پرخطر برای زمینلرزه های بزرگ آتی در منطقه البرز می باشد . امروزه با استفاده از نقشه های ریخت ساختاری (MZ) دانشمندان توانسته اند گره های لرزه زا را در نقاط مختلف دنیا مشخص نمایند، به گونه ای که این نقاط نشان دهنده وقوع زمینلرزه هایی با بزرگی 6 به بالا می باشد . قابلیت چنین روش هایی در امکان سنجی پیش بینی زلزله ها، رویداد زمینلرزه هایی بزرگ بوده است. از دیدگاه آماری، چنین الگوریتم هایی از نظر مکانی %84 موارد را درست پیش بینی کرده اند. روش تشخیص الگوی CORA-3 طی دو مرحله پردازش می شود:
   مرحله اول یافتن گره های تکتونیکی مورد نظر با استفاده از تهیه نقشه های ریخت ساختاری است،
   (Rantsman, 1979; Alexeevskaya et al, 1977; Groshkov et al, 2003). ساختار بلوک ها ( که مرز بین این بلوک ها همان خطوط گسل ها می باشند ) از طریق پارامترهایی نظیر ارتفاع منطقه، آنومالی بوگه و برخی دیگر از پارامترهای فیزیکی و ژئوفیزیکی بصورت مدل های عددی محاسبه شده و خط واره ها از این طریق تعیین شده سپس مکان گره ها تعیین می گردد. در مرحله بعد تشخیص الگوی لرزه ای با استفاده از الگوریتم CORA-3 که توسط Gelfand et al, 1979; Gvishian et al,1988 بکار گرفته شده، تهیه می شود.
   الگوریتم CORA-3 در واقع یک طبقه بندی کننده و به عبارت دیگر عمل خوشه یابی را انجام می دهد، بطوریکه داده های بردار ورودی بصورت باینری می باشد . تشخیص الگوی مناطق پرخطر لرزه ای توسط اپی سانتر زمینلرزه های منطقه مورد مطالعه ( زون البرز ) که از طریق کاتالوگ دستگاهی و کاتالوگ تاریخی غیردستگاهی یا داده های پالئوسایزمولوژیکی بدست آمده است بصورت بردار به این طبقه بندی کننده اعمال می شود. سپس تعمیم مربوط به طبقه بندی حاصل از تفسیر زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی بصورت پایگاه قواعد در این پژوهش، تشخیص الگوی لرزه ای در البرز با استفاده از شبکه عصبی خود سازمانده کوهونن با نتایج الگوریتم CORA-3 مقایسه شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد