تشخیص دیواره ها و عمق آنها در سایت باستانی عمارت خسرو با استفاده از روش مغناطیسی

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

روش اکتشافی مغناطیس سنجی از جمله روشهای ژئوفیزیکی است که در باستان شناسی استفاده می شود . با استفاده از این روش می توان به روشی سریع و ارزان، یک بررسی مقدماتی و بدون تخریب از محل باستانی را ارائه کرد . برای شناسایی عمارت باستانی خسرو واقع در شهرستان قصرشیرین ( غرب ایران ) از این روش استفاده شده است . میدان مغناطیسی کل و گرادیان میدان این سایت باستانی با استفاده از دستگاه مغناطیس سنج پروتون GSM19 اندازه گیری شده است . بعد از ترسیم پربندها و پروفیل های مغناطیسی و با استفاده از تفاسیر مغناطیسی، محل دیواره های مدفون و عمق آنها بدست آمده است .

کلید واژه ها: سایر موارد