تشخیص زمینلرزه و انفجار به کمک تبدیل موجک نمای هورست محلی

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

 در این مقاله، به بررسی کاربرد روشهای فرکتالی نمای هورست محلی و تبدیل موجک آنها در تشخیص سریهای زمانی رکوردهای ثبت شده زمینلرزه و انفجار، پرداخته می شود . به کمک نمای هورست می توان کوتاه یا بلند محدوده بودن حافظه را در یک سری زمانی تعیین کرد، در حالی که برای ویژگی رفتار زمان - محلی آنها، از نمای هورست محلی به جای نمای هورست معمولی استفاده می شود . موجک های دباشیز با ساختار فرکتالی که شباهت زیادی به رکوردهای ثبت شده دارند، انتخابی مناسب برای تحلیل زمان - فرکانسی رکوردهای زمینلرزه و انفجار هستند .
   در اینجا سه فاکتور مهم برای سیگنال های لرزه ای ثبت شده بر روی لرزه نگاشتها بررسی می شوند :گسستگی، حافظه بلند محدوده و رفتار زمان محلی و سپس نمای هورست در شکل معمول زمانی برای تحلیل بهتر، به محیط زمان - فرکانس برده می شود . سرانجام نشان داده می شود که این روش تعمیم یافته برای تحلیل داده های نویزی و داده های با میرایی زیاد بهتر از روش معمول فقط زمانی جواب می دهد .

کلید واژه ها: سایر موارد