تشخیص گسلها در مکعب داده هـای لـرزه ای بـا استفاده از نشانگر لرزه ای همدوسـی بـر مبنـای ساختار ویژه

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

شانگر لرزه ای همدوسی بر مبنای ساختار ویژه ابزاری کارا در به تصویر کشیدن ناپیوستگیهای ساختاری مانند گسلها در داده های لرزه ای سه بعدی است و تغییرات جانبی در پاسخ لرزه ای که علل آنها می توانند ساختار زمین شناسی، چینه شناسی، سنگ شناسی، تخلخل و وجود هیدروکربن باشد را نمایان سازد . به طور کلی، همدوسی لرزه ای این امکان را به مفسر می دهد که داده ها را با قدرت تفکیک بالاتر مشاهده و در مورد آنها تصمیم گیری نماید . در این مقاله کاربرد نشانگر لرزه ای همدوسی بر مبنای ساختار ویژه در شناسایی گسلها مورد استعمال قرار می گیرد .
   با بررسی نتایج بدست آمده در این روش می توان مشاهده کرد که این روش برای سیگنال به نوفه های پایین پاسخ مناسبی می دهد . همچنین مقایسه این روش با روش همدوسی بر مبنای همبستگی عرضی نشان می دهد که قدرت تفکیک آن برای تشخیص گسلها بیشتر است .

کلید واژه ها: سایر موارد