تضعیف بازتابهای چندگانه در حوضه فرکـانس -عددموج و تاثیر آن بر کیفیـت تحلیـل سـرعت داده های لرزه ای و نتایج نهایی

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

تضعیف بازتابهای چندگانه در حوضه فرکانس - عدد موج بر اساس تفاوت سرعت امواج بازتابهای اولیه و امواج بازتابهای چندگانه انجام میگردد . انرژی مربوط به بازتابهای اولیه و بازتابهای چندگانه میتواند در حوضه فرکانس _ عدد موج از یکدیگر جدا شود . اینکار با انجام تصحیح برونراند نرمال بر روی داده های لرزه ای با بکار بردن تابع سرعتی که مقدار آن بین سرعت امواج اولیه و سرعت امواج بازتابهای چندگانه انتخاب میشود ، انجام میگیرد . بعد از انجام این تصحیح بازتابهای اولیه بصورت بیش از حد تصحیح شده (overcorrected) و بازتابهای چندگانه بصورت کمتر از حد تصحیح شده ) ) undercorrected باقی می مانند که از این نتیجه برای تضعیف بازتابهای چندگانه در حوضه فرکانس _ عدد موج استفاده میگردد .

کلید واژه ها: سایر موارد