تضعیف نوفه لـرزه ای در مراحـل قبـل و بعـد از S و تبدیل S تصحیح با استفاده از تبدیل تعمیم یافته

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

     تبدیل S یک تبدیل زمان - فرکانس و بر مبنای پنجره گاوسی متحرک و مقیاس پذیر است. می توان با استفاده از تبدیل S فیلتری در حوزه زمان - فرکانس طراحی کرد. نشان داده خواهد شد که فیلتر طراحی شده برمبنای تبدیل S برای تضعیف نوفه لرزه ای - که در این مقاله با عنوان فیلتر وزنی معرفی می شود - در مرحله بعد از تصحیح NMO در حالتی که تریس های رکورد CMP دارای (0-0/3) صدم ثانیه شیفت به علت عدم انجام تصحیح ایستای باقیمانده باشند به خوبی عمل می کند . اما این فیلتر برای تضعیف نوفه لرزه ای در مرحله قبل از تصحیح NMO چندان S تعمیم یافته استفاده شد. همانطور که نشان داده خواهد شد فیلتر وزنی بر مبنای تبدیل S مطلوب عمل نمی کند. برای حل این مشکل از تبدیل تعمیم یافته برای تضعیف نوفه لرزه ای در مرحله قبل از تصحیح NMO بخوبی عمل می کند.

کلید واژه ها: سایر موارد