تضعیف نوفه های تصادفی از مقاطع لرزه نگاری سه بعدی در حوزه F-xy

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

حضور نوفه ها در لرزه نگاری امری اجتناب ناپذیر است . پاره ای از این نوفه ها ماهیت تصادفی دارند و پاره ای همدوس هستند. بمنظور ارائه تصویر صحیح از ساختارهای زمین شناختی منطقه لازم است در مراحل پردازشی این نوفه ها تضعیف گردند. در این مطالعه برای تضعیف نوفه های تصادفی روش ویژه تصویر در حوزه F-xy معرفی میشود. هدف این مطالعه، تضعیف نوفه های تصادفی از مکعب داده های لرزه ای برانبارش شده در لرزه نگاریی سه بعدی به روش ویژه تصویر در حوزه F-xy است. در این روش عمل فیلتر کردن با جایگزینی مقاطع فرکانس ثابت بوسیله مجموع تعداد معینی از ویژه تصاویر ( دارای بیشترین سهم ) ، انجام می شود . این روش در مقاطع با لایه بندی افقی و مقاطع با لایه بندی شیبدار کارآیی خوبی دارد. این روش برخلاف فیلتر پیشگو، مستقل از بسیاری از خواص وابسته به x و y می باشد. مانند : ترتیب و تصحیحات استاتیک . این روش در
   نقاط مرزی محدوده برداشت سه بعدی نیز به خوبی عمل می کند. زمان اجرای این فیلتر با استفاده از روش لنکزوس به جای SVD بمراتب کاهش یافته و گزینه مناسبی در مقایسه با فیلترهای مشابه خواهد بود . کارآیی فیلتر بر روی داده های مصنوعی اجرا و نتایج ارائه شده است.
   کلید واژه ها: فیلتر، نوفه تصادفی، ویژه تصویر، سه بعدی، تجزیه مقدار منفرد، لنکزوس، F-x

کلید واژه ها: سایر موارد