تعیــین پارامترهــای مختلــف آلــودگی زیســت محیطی حاصل از باطله های معدنی با استفاده از روشهای مقاومت ویژه : یک مورد مطالعاتی

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

معمولاً باطله های همراه با مواد معدنی با ارزش در سنگهای معدنی که در مراحل مختلف خردایش و پرعیارسازی جدا می گردند، در محلی انباشته می شوند . محلولهای نشتی حاصل از این باطلهها که دارای ترکیبات شیمیایی مختلفی میباشند، بعنوان یک منبع مهم آلودگی خاک و آب زیرزمینی محسوب میشوند . عوامل مختلف ازجمله ریزشهای جوی، سبب میشوند تا محلولهای آلوده بیشتری به زیر سطح زمین نفوذ کرده و
   درنتیجه آلودگی زیرزمینی، شدت و گسترش بیشتری یابد .
   در سالهای اخیر، روشهای ژئوفیزیکی خصوصاً روشهای الکتریکی به طور موفقیت آمیزی در بررسیهای زیست محیطی ناشی از باطلههای معدنی، مورداستفاده قرار گرفتهاند . با بررسیهای ژئوفیزیکی و با استفاده از روشهای الکتریکی در محل انباشت باطلهها و یا در اطراف آنها میتوان شدت، وسعت و گسترش آلودگی را در زیر سطح زمین مشخص نمود . با بررسی ژئوالکتریکی محل به روش پروفیلزنی، میتوان گسترش یا محدوده جانبی آلودگی زیرزمینی و با استفاده از روش سونداژزنی میتوان گسترش یا محدوده عمقی آنرا تعیین کرد . همچنین به کمک این روش میتوان فصل مشترک منطقه آلوده را از غیرآلوده در زیر سطح زمین، مشخص کرد .
   در این مقاله، توانایی و کاربرد روش ژئوالکتریک در بررسی و حل بخشی از مسائل و مشکلات زیست محیطی ناشی از آلودگیهای حاصل از باطله - های معدنی، به همراه یک مثال موردی ارائه شده است .

کلید واژه ها: سایر موارد