تعیین جابجایی و بزرگی زلزلـه پـنجم دی مـاه ۱۳۸۲ بم، ایران، با استفاده از داده های مـاهواره Envisat با روش تداخل سنجی راداری

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

در تاریخ پنجم دی ماه 1382 زلزله مهیبی منطقه بم را لرزاند و بسیاری از مردم کشورمان کشته و یا بی خانمان گشتند . آنچه در این مقاله ارائه گشته است ، کسب بزرگی و جابجایی این زلزله با استفاده از روش تداخل سنجی راداری است . در این روش احتیاجی به داشتن نقاط کنترلی در سطح زمین وجود ندارد . با استفاده از دو تصویری که ماهواره Envisat تولید کرده است می توان مدل رقومی زمین ) ) DEM را بدست آورد . سپس با استفاده از تصویر سوم که مربوط به چند روز قبل و یا بعد از زلزله است ، می توان میزان جابجایی قائم پوسته زمین را با استفاده از تصویر تداخل سنجی تفاضلی (DInSAR) ، اندازه گیری کرد .
   روش تداخل سنجی راداری (InSAR) از دقت بالایی برای نمایش جابجایی قائم پوسته زمین برخوردار است و دقت آن حتی به میلیمتر هم می رسد . می توان از این روش برای پیش بینی حوادث طبیعی ، من جمله زلزله و فوران آتشفشان استفاده کرد .
   پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزارهای مختلفی امکان پذیر است ولی آنچه در این مطالعه تحقیق گشته ، پردازش تصاویر ماهواره Linux با استفاده از نرم افزار Doris Envisat در محیط می باشد .

کلید واژه ها: کرمان